Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 Maart

En hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Johannes 2:15

Dit zijn woorden van een wijd uitgestrekte betekenis. Zij strekken een hand uit, die veel kan omvatten. Zij plaatsen ons als het ware op een hoge berg, zoals die, waarop de Heere stond, toen Hij door de Satan verzocht werd, en zij zeggen: „Ziet rondom u; er is niet één dezer dingen, die gij moogt liefhebben.” Zij brengen ons weder naar de straten ener volkrijke stad; zij tonen ons winkelramen vol schone en sierlijke voorwerpen; zij wijzen ons op al de rijkdom en de grootheid der aanzienlijken en edelen, en op alles, wat het menselijk hart bewondert en bemint. En alzo voor ons, evenals Satan voor onze Heere op de berg, de koninkrijken der wereld gesteld hebbende, zeggen zij niet, zoals Satan zeide: „Dit alles zal ik u geven”, maar: „Dit alles zal ik van u nemen.” Geen dezer dingen is voor u. Geen dezer schitterende nietigheden moogt gij beminnen; gij moet ze zelfs niet aanraken, ja, zelfs er niet naar zien, opdat zij u niet, evenals Achan het goud en het Babylonische kleed, in verzoeking brengen en gij ze medeneemt en verbergt in uw tent. Het bevel voert ons door de wereld als een moeder haar kind door een magazijn voert vol speelgoed en sieraden aan alle kanten, en zegt: „Gij moogt niet een dezer dingen aanraken.” Op dergelijke wijze zou dit bevel ons, als het ware, door de wereld leiden, en als wij al dat speelgoed en die sieraden hebben aanschouwd, zou het in onze oren klinken: „Raakt ze niet aan, geen enkele; zij zijn de uwe niet; niet voor u, om ze te genieten, zelfs niet voor u, om ze te begeren.” Kan er door deze woorden iets minder bedoeld worden; woorden, die altijd klinken moeten in de oren van de kinderen Gods: „Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is?”

’t Rechtvaardig volk zal zich verblijden,
betrouwend op de Heer alleen;
d’oprechten zullen weltevreên,
terwijl zij Hem hun harten wijden,
zijn naam belijden.

Ps. 64:10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.