Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 September

Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. 1 Korinthe 4:20

Het is door het Woord Gods in de hand des Geestes, dat dit koninkrijk in de ziel is opgericht. Al Gods volk komt hierin overeen, dat zij niet meer godsvrucht hebben, dan innerlijke kracht. En het gehele levende huisgezin zucht, elk naar zijn mate en bekwaamheden, naar de openbaring dier Goddelijke kracht in hun ziel. Zij, die onder de Wet zijn en zwoegen onder hun zware last, zuchten naar verlossing, en om door die verlossing tot Goddelijke kracht te komen — een kracht, die al hun zonden zal werpen in de diepte der zee. Zij, die, geproefd hebbende dat de Heere goed is, hun eerste liefde hebben verloren, drukken al zuchtende hun inwendig verlangen uit naar kracht, om hun zielen weder levend te maken. Zij, die omringd zijn van sterke verzoekingen, en worstelen, ofschoon dikwijls te vergeefs, met vuile lusten; roepen om kracht, ten einde hun voeten te verlossen uit de strik des vogelvangers. Zij, die hard zijn, hebben behoefte aan kracht om zachter te worden; zij, die twijfelen en vrezen, hebben kracht nodig, om hun geloof te geven; de afgedwaalde heeft kracht nodig, om terug te keren, en de wegzinkenden, om te zwemmen. Door kracht versta ik iets vasts, wezenlijks, hemels, Goddelijks. Hoe kunnen wij de kracht van een stoommachine bepalen? Wij zeggen: zij heeft zoveel paardekrachten. Maar wie zou het in de zin komen een stoommachine te maken van twee honderd paardekrachten, om stokken door te breken en strohalmen op te lezen? Wij meten de kracht af naar haar uitwerking. De ene is geëvenredigd naar de andere. De Heilige Geest nu, de God van alle kracht en macht, zou zijn krachtige en weldadige hand niet uitsteken, om in de ziel stokken te breken en strohalmen te lezen. Neen, zijn werk is een Gode waardig werk: een „werk van geloof met kracht”; omdat het voortkomt uit een God van macht. De God van Israël is geen Baal, die slaapt en wakker moet gemaakt worden, of op reis is, en dus te ver verwijderd om te komen, wanneer het nodig is; maar een Hulp, die in tijd van nood tegenwoordig is, om te helpen. Door die geheime macht worden valse verwachtingen weggevaagd; verrotte steunsels verwijderd; eigengerechtigheid vernietigd, en de ziel wordt geholpen en in staat gesteld op de Heere te steunen.

Ps. 111:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN