Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 April

Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Hebreeën 12:14

Het is een noodzakelijk en onmisbaar vereiste voor de erfenis van de heiligen in het licht, om deze heiligmaking te bezitten; maar dit vereiste moet in ons gewerkt worden door de kracht van Gods genade, want waarlijk uit onszelf hebben wij dat niet. Maar ziet hoe noodzakelijk het is. Welk geluk zou er kunnen zijn in de gewesten der zaligheid, zo wij geen natuur hadden om het te genieten? Zo wij niet waren toebereid Christus te zien, zoals Hij is, en zijn tegenwoordigheid eeuwig te genieten, zou de hemel geen hemel voor ons zijn. Niets onreins of onheiligs kan daar ingaan. Daarom moet de heiligmaking in ons gewerkt worden door de macht Gods, om ons voor te bereiden voor de hemelse erfenis, en daarom deelt Hij van zijn Geest en zijn genade mede, om ons hemelse gezindheden, heilig verlangen, goede gedachten, tedere gevoelens te geven; en boven alles die liefde, waardoor Hij geliefd wordt als de gans begeerlijke. Door de heiligende werking zijns Geestes scheidt Hij ons af van al wat boos is, plant Hij zijn vrees diep in het hart, opdat het worden moge een Fontein des levens, om van de strikken des doods af te wijken; en werkt Hij in ons een gelijkvormigheid aan zijn eigen lijdend beeld hier op aarde, opdat wij hiernamaals zijn verheerlijkt beeld mogen gelijkvormig zijn. Zo is er een volkomen en onvolkomen heiligmaking — volkomen door toerekening, onvolkomen in haar tegenwoordige werkingen. Maar de ene is het onderpand van de andere; zodat, zo waarlijk als Christus nu zijn volk in de hemel als hun heilig Hoofd vertegenwoordigt, Hij hen eenmaal voor eeuwig brengen zal in die woningen van volmaakte heiligheid en volmaakt geluk, die voor hen zijn bereid als woningen van eeuwig licht en eeuwige liefde.

Uw heilleer wordt door mij alom verbreid:
’k bedwing mijn tong en lippen niet.
Gij weet het, Heer, die alles ziet:
mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid.

Ps. 40:5

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN