Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

4 Oktober

En het gebrokene zal Ik verbinden. Ezechiël 34:16

Bijzondere ziekten eisen bijzondere middelen; maar hier is een algemeen geneesmiddel; een huismiddel. De Heere heeft niet alleen sterke middelen voor gevaarlijke kwalen, maar in de Goddelijke Apotheek heeft Hij versterkende en opwekkende middelen. „Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen; want ik ben krank van de liefde”, roept de Bruid. Zij was bezwijmd en had behoefte aan een opwekkend middel, om haar te herstellen. Zo kan een arme bezwijmende ziel komen om het Evangelie te horen prediken, of haar bijbel openslaan, en zeggen: „ Wat is hier voor mij? Wanneer ik een diepe ervaring hoor beschrijven, schijnt deze mij geheel af te snijden, als zijnde te diep voor mij; en wanneer ik van grote openbaringen hoor, dan snijden ook deze mij af, want zij zijn mij te hoog. Zo schijn ik een vreemdeling te zijn, een verdoolde, die noch kan duiken, noch vliegen, noch zinken, noch rijzen”. Wel, gij zijt ziek; een kranke gelijk in een gasthuis, lijdende aan een krankheid, waarvoor de geneesheren stilstaan. Eindelijk zegt er een, vernuftiger dan zijn ambtgenoten: „Er is geen bijzondere ziekte. Maar de man lijdt, gelijk zovelen in onze gasthuizen, aan gebrek aan voeding, stervende van uitputting. Er moet beter bloed in hem gebracht worden. Hij moet goed vlees en wijn hebben, en een leefregel, waardoor hij steeds gevoed wordt teneinde op deze wijze zijn krachten te herstellen en een nieuw leven in zijn lichaam te brengen.” Zo doet ook de grote Geneesheer Jehova-rophi. „Ik zal het gebrokene verbinden”, versterken, die ziek was. Het bloed en de gerechtigheid van Jezus, dat vlees, hetwelk waarlijk spijs, en dat bloed, hetwelk waarlijk drank is, worden de hongerigen gegeven, om hen als met een hemels versterkend middel te doen herleven. Er is balsem in Gilead; daar is ook een Geneesheer; naar die balsem en die Geneesheer zoeken de zielen, die krank zijn van de zonden. Zo gij in waarheid zo krank zijt, dan kunt gij er staat op maken, er is een middel in de familie-apotheek. Het is nog niet gevonden, althans gij kunt het niet vinden, maar er is een middel bedacht door oneindige wijsheid en bereid door eeuwige liefde. Het is het enige middel. En wanneer gij dit neemt, zult gij met David in de vreugde uws harten kunnen zeggen: „Loof de Heere, mijn ziel! en al wat binnen in mij is zijn heilige Naam!”

Ps. 143:11

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN