Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 Juli

Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid; Hij zal u in alle waarheid leiden; want Hij zal van zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13

Er moeten twee grote lessen geleerd worden in de school van Christus, en alle Goddelijk onderricht is in haar begrepen en samengevat. De ene is, door de onderwijzing des Geestes te leren, wat wij van nature zijn; zodat wij zien en gevoelen, dat wij in onszelf geheel verloren zijn, en het volslagen onvermogen, de zwakheid en de hulpeloosheid van het schepsel in de dingen Gods. Dit is de eerste grote tak van het Goddelijk onderwijs. En die les moeten wij dag aan dag, regeltje voor regeltje, hier een weinig, en daar een weinig leren. Door deze tak van Goddelijk onderwijs moeten wij bijna dagelijks zeer smartelijke diepte doorwaden en somtijds er in verzinken onder het gevoel onzer verbasterde natuur. En de andere grote tak van Goddelijk onderricht is: „De enige ware God te kennen, en Jezus Christus, die Hij gezonden heeft.” Te weten wie Jezus is, en te weten wat Hij is; de kracht te kennen van zijn zoenbloed, om het schuldige geweten te zuiveren; de kracht van zijn rechtvaardigmakende gerechtigheid, om alle zonden te betalen en kwijt te schelden; de verborgenheid zijner stervende liefde, om het verharde hart te breken, en een mate van liefde voor Hem op te wekken en door het oog des geloofs zijn heilige wandel en lijdend beeld te aanschouwen, zodanig dat wij Hem enigermate gelijkvormig worden en zijn beeld min of meer in onze zielen ingedrukt hebben.

Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad,
waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden.
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden
en spreek mij vrij van mijne gruweldaad.

Ps. 51:5

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN