Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

29 Maart

Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Jesaja 35:5

Dat deze wonderen kunnen geschieden door de kracht van het Evangelie is duidelijk uit de woorden, die deze voorafgaan: „Ziet, ulieder God zal ter wrake komen met de verdelging Gods, Hij zal komen en ulieden verlossen” (Jes. 35:4). En hoe komt God ter verlossing anders dan in het Evangelie, en door dit te maken door zijn eigen kracht tot verlossing? Als gij terugziet op uw ervaring, zult gij zien, dat de eerste uitwerking van de kracht des Evangelies op uw hart was, uw oren te openen om het te ontvangen, als een boodschap van God. Toen gij b.v. voor het eerst gebracht werdt onder zijn ge- klank, en gij begont te verstaan, te gevoelen wat gij hoordet, werden u toen niet, als het ware, nieuwe oren gegeven om te horen, en nieuwe harten om het te ontvangen? Waren het voor u geen gedenkwaardige dagen, toen gij voor het eerst het blijde geklank hoordet van behoudenis door vrije genade; toen het voor het eerst in uw ziel die blijde boodschap deed droppelen, die uw hart deed trillen van onbeschrijfelijke blijdschap? Toen besneed God uw oor, het openende, en het makende tot een doorgang van het Evangelie tot uw hart. „Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom. 10:17). „Zo haast als hun oor van Mij hoorde, hebben zij Mij gehoorzaamd,” spreekt de Heere in zijn profetie; „vreemden hebben zich Mij geveinsdelijk onderworpen” (Psalm 18:45). Dat Evangelie, dat voor anderen de dood was, was het leven voor u; en die boodschap, voor welke anderen misschien op de tanden knarsten, kwam in uw hart met een onbeschrijfelijke liefelijkheid, als de stem van God zelf tot uw ziel.

Ik kan met U door sterke benden dringen
en met mijn God zelfs over muren springen.
Des Heeren weg is gans volmaakt en recht,
doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt.

Ps. 18:9

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN