Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

2 Augustus

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven. 1 Timotheüs 6:12

Het is door het geloof, dat de macht, waardoor God zijn volk steunt, werkt en bekend gemaakt wordt, en het is zeer leerrijk en bemoedigend in staat te zijn in onze eigen harten de gemeenschap tussen de macht van God en de werking des geloofs na te gaan. Wij worden naar de hemel gebracht als passagiers vervoerd worden per expres- trein naar de een of andere plaats, zodat als men eens in het rijtuig zit, men kan gaan slapen, uit het portier kijken of de courant lezen, zonder gevaar te lopen te verdwalen of zijn bestemming te bereiken. Ofschoon door de macht Gods gesteund, moeten wij toch op elke schrede van de weg strijden. Het is dit levend, strijdend, worstelend en toch nu en dan zegevierend geloof, dat het beproefde en geoefende kind van God op zulk een afstand plaatst van de loszinnige en onbezorgde godsdienstleraar, die verhard en verstout is te beweren, terwijl hij zelfs het pad der zonde en des doods bewandelt, dat hij de leer, die hij verkondigt door de kracht Gods, ontvangen heeft, zonder iets te weten van de geheime weg, door welke deze macht werkt en ondersteunt. Tot de zodanigen mogen wij de woorden van Jakobus richten: „Gij gelooft”, dat de uitverkorenen Gods door zijn almacht tot de zaligheid worden geleid, „en gij doet wel; de duivelen geloven het ook en sidderen”, hetgeen gij niet doet, zo gij een dier loszinnige geleerden zijt. Maar wordt gij door God geleid? Houdt Hij u af van het kwade, opdat het u niet benadele? Houdt Hij uw oog eenvoudig; uw geweten teder; uw hart vol des gebeds; uw leven en wandel omzichtig; houdt Hij uw oog af van overspel, uw tong van dwaasheid, uw handen van begeerlijkheid en uw voeten van de weg der hovaardij en wereldsgezindheid? Gij hebt geen bewijs, dat gij een erfgenaam Gods zijt en door zijn macht geleid wordt tot zaligheid, tenzij gij enige ervaring hebt, hoe Hij u leidt, en dat zo het is door kracht van zijn zijde, het ook is door geloof van uw kant. Wanneer wij uitglijden, struikelen of verdwalen, is het door de macht des ongeloofs, en zo wij staan, strijden of overwinnen, is het door de kracht des geloofs.

Die in onze lage stand
ons genadig bood de hand,
want zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan  in eeuwigheid

Ps. 136:23

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN