Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 Oktober

Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; want die het beloofd heeft, is getrouw. Hebreeën 10:23

Het geloof kan niet op verbeelding rusten; het kan alleen rusten op de onwankelbare Waarheid Gods. En wanneer het komt in de Waarheid Gods, zoals de duif van Noach in de ark kwam, als haar eigen nest en woning, dan vindt het rust en vrede. Vele mensen denken, dat wij ons geloof en onze hoop niet op de Schriften bouwen, maar op zeker inwendig gevoel of verbeelding van onszelf, onderscheiden van het Woord Gods. Ik bouw mijn geloof niet op iets anders en kan het ook niet, dan op hetgeen in de Bijbel geopenbaard is; en ik moet het doen, omdat ik geen andere grond heb voor mijn voet, om op te staan. Gij hebt getracht deze of die leer te geloven, of deze of die ervaring op te doen; maar gij schoot tekort, want gij gevoeldet, dat uw geloof iets sterkers behoefde dan de getuigenis der mensen; gij behoefdet een vaster grondslag, om daarop voor de eeuwigheid te bouwen; want de dingen, die gij moest geloven, waren zó onzichtbaar en zó diepzinnig, dat niets dan het Woord van God voor uw geloof voldoende kon zijn, om op te staan en in te rusten. Wanneer dan in deze beproeving des geloofs, de Waarheid Gods, zoals zij in de Schriften is geopenbaard, door Goddelijke macht op uw hart werd toegepast, dan hebt gij gevonden, dat er voor de voet van uw geloof plaats was, om op te staan, en dat uw geloof dan kón rusten op het levendmakend Woord van God, als een rots waarop voor leven en dood, voor tijd en eeuwigheid te bouwen is. Zo was het met Abraham, toen hij uitzag naar de geboorte van het beloofde Zaad, steunende op het woord der belofte. Zo ook moet ons geloof steunen op het Woord der belofte, opdat wij, door twee onbeweeglijke dingen, waarin het onmogelijk was dat God zoude liegen, een sterke vertroosting hebben; wij die naar een schuilplaats gevlucht zijn, om de hoop aan te grijpen, die ons was voorgehouden.

Beminnaars van de Heer,
verbreiders van zijn eer,
hoopt steeds op zijn genade
en haat altoos het kwade!

Ps. 97:6

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN