Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 Augustus

Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hope vast te houden. Hebreeën 6:18

Indien er ooit in uw levenservaring een tijd is van onvergetelijke onrust, van vrees, van schrik, van schuld, en als ge toen nauwelijks wist wat te doen, te denken of te zeggen, werd u een blik vergund op een toevlucht in de Persoon, het werk, het bloed en de gerechtigheid van de Heere het Lam. Indien gij als voortgedreven of voortgetrokken daarheen vluchttet, vriendelijk ontvangen werdt en een schuilplaats vondt tegen schuld en twijfel en vrees, dan weet gij ook zekerlijk wat het zegt, de toevlucht genomen te hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden. Zij en zij allen zijn erfgenamen der belofte, en van hoe groot belang is het dan deze dingen persoonlijk bij ervaring te kennen. Hoe kunnen wij weten of wij het leven Gods in onze ziel, de genade Gods in ons hart hebben, zo er niet zulk een toevlucht nemen en een vasthouden geweest is? Zie dus of gij deze twee zaken in uw ziel kunt ontdekken; ten eerste of er ooit bij u een tijd was, dat gij vreesdet en beefdet voor de toekomende toorn en gedwongen werdt, een schuilplaats te zoeken, om die te ontvlieden. Maar, ten tweede, zo gij geen schuilplaats vondt in uzelf en zaagt, dat uw bed te kort en uw dek te smal was, vluchttet gij tot Jezus als uw enige hoop; en zo er toen aan het oog uws geloofs een gezegende opening vergund werd op een schuilplaats, toebereid in de Heere het Lam, waart gij in staat Hem vast te houden in zijn bondskarakter, en vondt gij rust en vrede in Hem. Zo gij nu deze twee trekken van het Goddelijk leven in uw ziel kunt ontdekken, zijt gij van degenen, van wie onze tekst spreekt: gij hebt de toevlucht genomen om eens de in het eeuwig Evangelie voorgestelde hoop vast te houden.

Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen,
o God, mijn sterkt’, U hartelijk beminnen.
Mijn steenrots, burg en helper is de Heer,
mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer.

Ps. 18, voorzang

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN