Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Maart

Wentelt uw weg op de Heere, en vertrouwt op Hem, Hij zul het maken. Psalm 57:5

Wat zal God maken? De zaak, die het diepst in het hart ligt — „uw weg”. Ligt uw weg niet het diepst in uw ziel — het pad dat God gelegd heeft, het pad langs hetwelk God u nu leidt? Uw ziel moge ontroerd zijn, twijfel en vrees moge er in uw ziel wonen, in uw gevoelens moogt gij gesmart worden; gij moogt zinken tot de diepste diepte, waarin een kind van God zinken kan; toch zal de Heere op die weg, waarop gij zo diep gezonken zijt, zo Hij u nu en dan in staat stelt die op Hem te wentelen en Hem die toe te vertrouwen, het maken boven hetgeen uw hart verlangt. Ziet op de bewegingen uws harten naar God; ziet op uw bekommernissen, verzoekingen en inspanningen; ziet op wat er in uw binnenste zich achter- en voorwaarts beweegt, opdat, wat op de baren van uw beangste boezem wordt heen en weder geslingerd — wat u het meest nabij, het dierbaarst, het innigst is — laat uw geweten in oprechtheid spreken. Wat het ook zij: de Heere zegt het u en somtijds stelt Hij u in staat dat alles op Hem te wentelen, Hem toe te vertrouwen. Wat het ook zijn moge, dat zo op Hem gewenteld en Hem toevertrouwd wordt, de Heere heeft zelf verklaard in zijn onveranderlijk Woord der Waarheid: „Hij zal het maken”. Hij zal het vervullen in zijn tijd. Zijt gij van duisternis omhuld? Staan bergen van zwarigheden de vervulling zijner beloften in de weg? Geenszins; God zal het maken in weerwil van dit alles, over bergen en door moeilijkheden heen, in spijt en te midden van al de u omringende hinderpalen. Hij „zal het maken” — dat wat het diepst in uw hart, het dichtst bij uw genegenheden ligt, en dat wat gij doen kunt door een levend geloof, zo gij het overgeeft in de handen van de Heere, de Almachtige.

Wanneer ik zei: „Mijn voeten glijden,”
toen hebt Gij mij gesterkt in ’t lijden.
Wanneer mij ’t afgepeinsde hart
door al mijn denken werd verward,
en ik in druk schier was gestikt,
toen heeft Uw troost mijn ziel verkwikt.

Ps. 94:10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

DONEREN