Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

1 April

Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus. Filippensen 1:10

Indien het Goddelijk licht uw ziel heeft verlicht, het Goddelijk leven uw hart heeft levendgemaakt en gij de Heere en zijn volk liefhebt, moet gij de dingen beproeven, die daarvan verschillen. (In de Eng. tekst staat: „die uitmuntend zijn.”) Want zij zijn zo zeer aan uw geweten aanbevolen, dat gij evenmin anders doen kunt, dan een opzettelijke leugen zeggen, of zwart wit noemen. En als gij ze goedkeurt, zult gij ze afkeuren, al wat er mee in strijd is, of er van verschilt. Dit nu is het wat ons van de wereld en de geest der wereld onderscheidt, en van allen, die door de god dezer wereld verblind zijn — dat, terwijl zij de dingen beproeven, die Gode een gruwel zijn, wij de dingen beproeven, die Gode welgevallig zijn. Hierin is de Geest van Christus; hierin is de leerling des Geestes ons in zekere mate gegeven, om te zien zoals Christus ziet, om te gevoelen zoals Christus gevoelt, om lief te hebben, zoals Christus liefheeft, en te beproeven wat Christus beproeft.Wij zullen nooit ver afdwalen, zolang wij de dingen beproeven, die daarvan verschillen, en zoeken, waartoe de Heere ons in staat kan stellen, de wil van God te kennen en die te doen. Maar zodra wij de geestelijke Standaard uit het oog verliezen, en ons hechten aan de mening van mensen, worden onze ogen verblind, onze harten verhard, ons geweten bezoedeld, en in plaats van de dingen te beproeven, die uitmuntend zijn, dwalen wij langzamerhand en onbemerkt af in de geest van goddeloosheid.

Leer mij naar Uw wil te hand’len,
’k zal dan in Uw waarheid wand’len.
Neig mijn hart en voeg het saam
tot de vreze van Uw naam.
Heer, mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
’k Zal Uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid!

Ps. 86:6

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN