Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

17 Juli

Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden. Hebreeën 5:8

Onze genadige Heere moest gehoorzaamheid leren aan de wil van God door de ervaring van eigen lijden en vooral door een onbepaalde onderwerping aan de wil van zijn hemelse Vader. En welke was die wil? Dat Hij de verbazend grote schuld op zich zou nemen, die zijn Bruid door eigen overtreding had op zich geladen; dat Hij zich stellen zou tot een losprijs om haar uit te delgen; dat Hij onze zonden in zijn lichaam zou dragen op het hout, met de gevolgen daarvan als vloekhout voor ons; dat Hij door de dood de Satan zou overwinnen, die de macht had over de dood, en hen verlossen, die door de vreze des doods hun gehele leven aan slavernij onderworpen waren; en dat, welke moeite en welk lijden op hun pad mochten liggen, Hij die alle zou dragen, en inen door hen onbepaalde onderwerping leren aan de wil van God. Dit was de wil van God, want Hij wilde dat zijn Wet grootgemaakt, zijn gerechtigheid verheerlijkt, zijn oneindige reinheid en heiligheid geopenbaard en gevestigd zouden worden; en toch, te midden van al zijn misnoegen over de zonde, dat zijn oneindige wijsheid, teder medelijden, eeuwige liefde en souvereine genade mochten schitteren en heersen in de zaligheid van miljoenen gedurende een glorierijke eeuwigheid. Ook dit was de vreugde, die Christus was voorgesteld, voor welke Hij het kruis heeft verdragen, de schande veracht en nu gezeten is aan de rechterhand des Vaders.

God is ’t verbroken hart,
’t verbrijzeld en bedrukt gemoed
ten allen tijd’ nabij en goed in tegenheid en smart.
Veel wederwaardigheên,
veel rampen zijn des vromen lot,
maar uit die alle redt hem God:
Hij is zijn heil alleen.

Ps. 34:9

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN