Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 Maart

Vlieden daarentegen, die mijn Naam vreest, zal de £onne der Gerechtigheid opgaan, en daar zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Maleachi 4:2

Evenals de zon in het oosten opkomt en trapsgewijze stijgt naar de zuidelijke hemel, terwijl zij met elke straal licht, warmte en blijdschap verspreidt, zo verspreidt ook de Heere Jezus, als de Zon der Gerechtigheid, steeds de stralen zijner genade en gunst; en wanneer ook deze stralen komen en vallen, dan is er licht en leven en alles wat de ziel kan heiligen en verblijden. Nu zou iemand, die wenst licht in zijn kamer te hebben, wanneer de middagzon schijnt, zeer dwaas handelen door zijn luiken te sluiten, en een lucifer aan te strijken om hem voor enige ogenblikken een weinig licht te geven. Laat ons dan niet zo dwaas zijn geluk of troost te zoeken in ons eigen werk, wanneer de Zon der Gerechtigheid aan de rechterhand Gods is, en vandaar uit gelovige harten beschijnt. Maar wanneer er een sluier over het hart is uitgespreid, is het gelijk de luiken in een kamer: er is geen licht om te tonen wie, of waar Jezus is. En moet het ons dan niet verbazen, dat de mens een licht aansteekt en een vuur ontbrandt, opdat hij „in de spranken van zijn eigen licht zal kunnen wandelen?” Maar wat is Gods Woord tegen dit alles? „Dat geschiedt u van mijn hand, in smart zult gijlieden nederliggen.” (Jesaja 50 : 11).

Van waar de zon in ’t oosten straalt
tot waar z’ in ’t westen nederdaalt
zij ’s Heeren naam de lof gegeven.
De Heer is boven ’t heidendom;
zijn heerlijkheid bekend alom,
is boven zon en maan verheven.

Wie is gelijk aan onze Heer,
aan God, die tot zijn eeuwig’ eer
zijn troon gevest heeft in de hemel ?
Die, daar Hij ’t wereldrond gebiedt
van zijne hoge zetel ziet
op ’t laag en nietig aards gewemel?

Ps. 113:2 en 3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.