Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Dewelke wel voorgekend is geweest vóór de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. 1 Petrus 1:20

Door „deze laatste tijden” wordt bedoeld deze tegenwoordige bedeling; de bedeling der genade, onder welke wij leven, en zij worden de laatste tijden genoemd, om de twee volgende redenen: 1°. Omdat Christus in de laatste dagen van de bedeling onder het Oude Verbond is geopenbaard, welk Verbond, als verouderd en oud gemaakt, nabij de verdwijning is (Hebr. 8:13); wat dan ook geschiedde, toen bij de verwoesting van de tempel de gehele tempeldienst, benevens de offers, daar gebracht, ophielden te bestaan. Maar 2°. een andere reden, waarom de bedeling onder welke wij leven „de laatste tijden” wordt genoemd, is, omdat het de laatste openbaring Gods is. Het is „de aangename tijd”, „de dag der zaligheid” waarvan al de profeten gesproken hebben (2 Kor. 6:2; Hand. 3 : 24). Christus is nu op zijn troon der genade; de grote, de heerlijke, de enige Middelaar tussen God en de mensen zit nu aan de rechterhand des Vaders; de Voorspraak, die allen, die door Hem tot God komen, kan zaligen. Die altijd leeft, om voor hen tussenbeide te komen. Die altijd leeft om te pleiten, als een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige; als de grote Hogepriester over het huis Gods. Maar Hij zal de troon der genade verlaten, om plaats te nemen op de rechterstoel, en dan zullen „die laatste tijden” besluiten met de heerlijkheid der zaliging zijner vrienden, en al de afgrijselijkheid des verderfs zijner vijanden.

Let toch en zie op vromen en oprechten,
want wat men denk’ van d’uitkomst hunner paan,
God kroont met vreê het einde Zijner knechten,
maar durft men stout des Heeren wet versmaan,
dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten
en ’t boos geslacht ten grond toe doen vergaan.

Ps. 37:19

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN