Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

27 Februari

Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus, voor onze God en Vader. 1 Thessalonicensen 1:3

Lucht en beweging onderhouden de gezondheid van het lichaam. De genadegiften van de Geest moeten dikwijls geoefend en beademd worden, om ze gezond te bewaren — beademd door de zuivere adem des hemels en geoefend door de werkingen van de Heilige Geest, die hen dringen tot werkzaamheid en inspanning. En evenals in de natuur een mens gezondheid en kracht verkrijgt door zijn leden te gebruiken en zijn spieren te bewegen, zo ook verkrijgen in geestelijke zaken die genadegiften des Geestes kracht door gebruik en oefening. Het geloof door hard te werken, de hoop door veel te verdragen, en de liefde door lang te arbeiden tegenover moeilijkheden, worden elk in het bijzonder sterker, vaster, werkzamer, gezonder en krachtiger. Het is een vals geloof de gehele dag te slapen in de armstoel van de luiaard; het is de hoop van de huichelaar, die niets verdraagt om Christus’ wil; het is liefde van de lippen, de tong en liefde in naam, die geen arbeid verricht tegenover het Voorwerp harer liefde. Beschouw deze zaken in het licht uwer eigen ervaring. Ziet of gij niet alleen het geloof, maar ook zijn werken in uw hart kunt vinden, niet alleen de hoop, maar haar geduld’, niet alleen de liefde, maar haar arbeid. De Apostel sprak zonder ophouden het werk des geloofs, de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop te gedenken. Zijn oog was niet zo zeer gevestigd op de genadegiften des Christens, dan wel op haar beoefening en als hij zag, dat hun geloof naarstig werkte, hun hoop geduldig verdroeg, en hun liefde onvermoeid arbeidde ter ere Gods en het welzijn zijns volks, was hij overtuigd, dat de genadegiften des Geestes door Goddelijke macht in hen gewerkt waren.

Leer mij, o God van zaligheden,
mijn leven in Uw dienst besteden.
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand!
Uw goede Geest bestier’ mijn schreden
en leid’ mij in een effen land.

Ps. 143:10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

Steun © jcphilpot.nl