Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

1 November

Vader! Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijne heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld. Johannes 17:24

Niets zonder de openbaring en de mededeling dezer heerlijkheid zou het hart van God kunnen voldoen; en niets, zonder te delen in die heerlijkheid, kan het hart van de mens voldoen. Zonder deze zou de hemel geen hemel voor zijn ziel zijn. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus niet te zien; de heerlijkheid niet te aanschouwen van een vleesgeworden God; niet gevormd te zijn naar zijn heerlijk beeld, zodat wij volkomen heilig zijn naar lichaam en ziel — waren deze dingen ons ontzegd, er zou volstrekt geen hemel zijn voor de verlosten onder de kinderen der mensen. Maar door zijn heiligen de hemel te geven als hun zalig huis, gaf God hun hiermede een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Hij heeft gewild, dat allen, die Hij tot zaligheid heeft uitverkoren, de hemelse kust zouden bereiken; dat niemand op de reis schipbreuk zou lijden; dat de zonde hen niet zou verderven; dat de Satan in geen zijner listen tegen hun eeuwige zaligheid zou slagen; maar dat alle leden van het geestelijk lichaam van Christus in eeuwigheid met hun verheerlijkt Hoofd zijn zouden in de gewesten der zaligheid, om de heerlijkheid te aanschouwen en er in te delen, welke geopenbaard zal worden, wanneer Hij komen zal en al zijn heiligen met Hem. Het is het vooruitzicht dier heerlijkheid, die de Christen in zijn strijd tegen de zonde aanvuurt en hem de moed geeft nooit het slagveld te verlaten vóór de overwinning de strijd bekroont. Het geeft zijn hart de kracht in al de moeite en de beproevingen hier op aarde, om voort te streven, ten einde de prijs der onsterfelijkheid te behalen, opdat hij eenmaal veilig dat land moge bereiken, waar al de tranen worden afgedroogd en waar de heerlijkheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest onbeneveld zal gezien en genoten worden door de verheerlijkte mensheid van Jezus.

God is goed, looft Hem te zaam
met gezang en snarenspel.

Ps. 135:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN