Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 November

Hiertoe is de Zone Gods geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zoude. Johannes 5:8

Er zal geen algehele vernietiging der zonde in de mens plaats hebben, vóórdat het lichaam in het graf zinkt en de ziel opstijgt, om met haar Heere te wezen; evenmin als een algehele vernietiging harer uitwerkselen in het lichaam vóór de morgen der opstanding, wanneer het lichaam uit het sluimerend stof zal worden opgewekt en veranderd in het heerlijke beeld van het lichaam van de Zone Gods. Dan zal de overwinning volkomen zijn; dan zal Christus verschijnen, blinkende met de glans van miljoenen zonnen; dan zal het de heerlijke openbaring van de Zone Gods zijn en zullen de werken van de duivel geheel verbroken worden. De last van de vloek des hemels, het grote onderwerp van eeuwige aanbidding, zal de openbaring zijn van de Zone Gods, om de werken des duivels te verbreken. De verlosten zullen van de transen des hemels nederzien en de werken aanschouwen, die door de Satan zijn verricht; zij zullen miljoenen wezens, zoals zij waren, verwezen zien naar de eeuwige rampzaligheid, zich wentelend in de hel, terwijl zij meenden geborgen te zijn in de armen der eeuwige liefde. Zij zullen de Zone Gods zien van aangezicht tot aangezicht; aan hun ogen geopenbaard in zulk een hartverrukkende heerlijkheid, waarvan de drie discipelen slechts een zwak, flauw gezicht hadden op de Thabor. Het zal hun vreugde zijn, Hem te zien gelijk Hij is. Hij zal altijd zijn menselijke natuur dragen; die zal Hij nooit afleggen. Die zal altijd schitteren met al de heerlijkheid der Godheid; die zal het doel zijn van eeuwige bewondering en liefde, en naar die heerlijkheid van de Godmens zullen al de gezaligden steeds zien en haar aanbidden.

Door ’s Hoogsten arm ’t geweld onttogen,
zal ik, genoopt tot dankbaarheid,
verschijnen voor zijn heilig’ ogen
met offers, aan Hem toegezeid.
Ik zal, nu ik mag ademhalen
na zoveel bange tegenspoed,
al mijn geloften U betalen,
U, die in nood mij hebt behoed.

Ps. 66:6

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN