Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

1 Augustus

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Romeinen 8:2

Wij zijn èn van nature èn door de daad slaven der zonde en van de Satan. Wij zijn het wild, waarop de vorst van de macht der lucht jacht maakt, en die ons naar zijn wil gevangen neemt. Wij worden overheerst door tal van boze lusten; of, zijn wij vrij van grove zonden, toch zijn wij de slaven van trotsheid, begeerlijkheid of eigengerechtigheid. Misschien is er een afgodsbeeld in de kamers onzer verbeelding opgericht, dat de gehele inwendige mens bezoedelt; of onze voet verwart in een der strikken door de Satan gespannen, en zijn wij slaaf geworden, zonder de kracht te hebben ons aan zijn wrede slavernij te ontrukken. Wij zuchten er onder, gelijk de kinderen Israels onder hun last, maar kunnen, evenals zij, ons niet bevrijden. Maar vroeger of later komt de Waarheid ons te hulp; de Waarheid, die in Christus Jezus is, snelt toe tot de verlossing van de verdrukte kinderen Gods; de goede Geest baant de weg en bezegelt ze met Goddelijke kracht aan de ziel. Als zij dan onder zijn gezegende invloed de Waarheid geloven en haar macht en invloed in hun hart gevoelen, dan wordt er een vrijmakende invloed medegedeeld; hun boeien en banden worden losgemaakt; de dienstbaarheid aan de zonde en de Satan, en de macht en de kracht van het boze worden merkbaar verbroken, en een mate van heilige vrijheid wordt genoten. Er is geen ander middel om van de slavernij der wet verlost te worden dan door toepassing van het Evangelie, en door te geloven, wat het Evangelie openbaart. Wanneer dan de Waarheid tot het harte komt, als het Woord van de levende God zelf, dan komt daarmede de kracht om te geloven; het geloof wordt dan opgewekt om de getuigenis te erkennen; en als het geloof de Waarheid Gods begint te erkennen en haar in hoop en liefde ontvangt, dan heeft er merkbare losmaking der banden plaats; en dan vallen de boeien en ketenen als vanzelf af.

Als mij geen hulp of uitkomst bleek,
wanneer mijn geest in mij bezweek
en overstelpt was door ellend’,
hebt Gij, o Heer, mijn pad gekend.

Ps. 142:2

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN