Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Die door Hem gelooft in God, welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zoude. 1 Petrus 1:21

Let wel op het kenmerk, dat hier gegeven is van hen, voor wie Christus was geopenbaard. Er wordt van hen gezegd, dat „zij door hem in God geloven.” Het moet voorzeker iets groots zijn in God te geloven. Indien dit hun onderscheidingsteken is, mogen wij wel onderzoeken, wat er mede bedoeld wordt. Het moet voorzeker iets groots zijn in God te geloven met een geloof, dat behoudenis met zich brengt. Het is gemakkelijk te geloven, dat er een God is in de natuur, of een God in de Voorzienigheid, of een God in de genade, naar de letter van het Woord, en dat doen duizenden, die tonen geen belang te hebben bij verzoenende liefde en uitdelgend bloed. Inderdaad, het is de grote misleiding van de dag, de godsdienst van die godsdienstige menigte, die noch God, noch zichzelf, noch Wet, noch Evangelie, noch zonde, noch behoudenis kennen. Dit alles is een geloven betreffende God, of een geloven van God, zoals Hij bestaat, of dat Hij een God is, zoals Hij bestaat, of dat Hij een God is, zoals de Schrift Hem voorstelt te zijn; maar het is een zeer groot verschil van in God te geloven. Dit is een bijzonder en eigenaardig geloof, en vereist een geestelijke en zaligmakende kennis van God, zoals onze Heere zelf spreekt (Joh. 17 : 3); en daar dus niemand Hem kan kennen dan door het eeuwige leven, dan door de ontdekking van zichzelf; door persoonlijke openbaring zijner tegenwoordigheid; door een toenadering van Hem in de kracht van zijn Woord en de openbaring zijner genade, zo kan ook niemand in Hem geloven zonder een geloof aan Goddelijke openbaring. In God te geloven, is dus niet een handeling van de natuurlijke geest, maar het is de gave en het werk van God, ons gegeven door tussenkomst van Christus, en daarom, zoals de Apostel zegt, gegeven in de zaak van Christus (Fil. 1 : 29).

Komt, luistert toe, gij godgezinden,
gij, die de Heer van harte vreest,
hoort, wat mij God deed ondervinden,
wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

Ps. 66:8

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN