Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

11 Juli

Zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Jesaja 54:11

Door deze „stenen”, die de Heere beloofd heeft „sierlijk te leggen”, geloof ik dat wij verstaan moeten de gezegende waarheden van het Evangelie, die door de hand Gods in de ziel gelegd worden. De fraaie kleuren zijn diep in de steen zelf gevat, niet kunstig opgelegd. Zij zijn als kostelijk marmer, waarin elke tint en elke ader tot in het diepst van de steen zijn gedrongen. Zo ook de waarheden Gods, door en door schoon, doortrokken van genade en heerlijkheid, tot in de diepste diepte. Maar deze kleuren zijn voor het oog verborgen, tot zij door Gods hand aan het licht gebracht en in de ziel worden neergelegd. Hoe schoon en lieflijk een woord van God op zichzelf moge zijn, het wordt bij ervaring zo, als het door de Goddelijke hand in de ziel is gelegd. Daardoor komen de schone kleuren, komt het sierlijke voor den dag. Hoe dikwijls lezen wij Gods Woord, zonder er de minste schoonheid in te zien! Maar laat diezelfde woorden met lieflijkheid en kracht tot de ziel komen, dan ziet men er dadelijk schoonheid, onuitsprekelijke schoonheid in; zij worden een steen van schone kleuren, „een sierlijke steen”. Zaligheid, rijk en vrij; de vergevende liefde Gods; het kostelijk bloed des Lams; rechtvaardigmaking door Christus’ onbevlekte gerechtigheid; wijn en melk, zonder geld en zonder prijs; overvloeiende genade; eeuwige barmhartigheid; eeuwig leven — ziedaar enige dier kostelijke stenen met schone kleuren, welke God de Geest met eigen hand in de ziel legt.

Dit lot is u beschoren,
zo gij met diep ontzag
naar ’s Heeren wet blijft horen.
Voor u zal dag aan dag
het heil uit Sion vloeien:
gij zult, zolang gij leeft,
Jeruzalem zien bloeien,
’t welk God zijn zegen geeft.

Ps. 128:3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN