Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 Augustus

Indien gij de gaven Gods kendet, en wie Hij is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken; zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben. Johannes 4:10

De natuur van de gave Gods kunnen wij niet kennen, ofschoon wij er de noodzakelijkheid van kunnen kennen, wanneer wij haar macht ervaren als aan onze ziel geopenbaard en in haar uitgestort. Dan kennen wij iets van de gave Gods, wanneer wij het eeuwige leven voelen stromen door onze geestelijke aderen. Hoe draag ik kennis van mijn natuurlijk leven? Is het niet door het innerlijk bewustzijn, dat ik daar natuurlijk leven bezit? Zo ook zullen wij, als wij geestelijk leven hebben, bij tijden en gelegenheden, een inwendig bewustzijn ervan gevoelen; wij zullen het geestelijke hart voelen kloppen en de geestelijke longen ademen, en de geestelijke ogen zien, en de geestelijke oren horen; in één woord, wij zullen inwendig bewust worden van die aandoeningen en gevoelens, die het leven Gods in de ziel eigen zijn. Het geestelijke leven zal gezien worden in zijn eigen licht, gevoeld in zijn eigen kracht en spreken uit zijn eigen getuigenis. Het weinige dat wij kennen (en het is voor de meesten maar weinig), doet ons naar meer verlangen. Zo wij ooit de „gave Gods” ontvangen hebben in ons geweten; zo wij ooit de geheimzinnige werking van het Goddelijke leven in onze harten hebben gevoeld; zo wij ooit de zoete aandoeningen en eigenaardige gewaarwordingen hebben gekend, waardoor zij zich openbaart, heeft zij ons voor alle andere godsdienst gedood; en zo een mate van Goddelijk leven in het hart uit de volheid van de Zoon Gods gevloeid is, hebben wij geen andere godsdienst nodig dan die, welke staat in de kracht Gods; daardoor alleen kunnen wij leven, en daardoor gevoelen wij, dat wij alleen kunnen sterven.

Ik zet mijn treden in uw spoor,
opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden
en ga mij met uw heillicht voor.
Ik roep U aan, ’k blijf op U wachten,
omdat G’, o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed
en neig uw oren tot mijn klachten!

Ps. 17:3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN