Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 September

Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid. Hebreeën 11:16

Door een beter land te begeren, wilden die pelgrims iets hemels; iets, dat smaakte, geurde en riekte naar God en gegeven was van God; een hemelse godsdienst; een geestelijk geloof; een genadige hoop en een liefde door de Heilige Geest in het hart uitgestort; iets, dat van de hemel kwam en naar de hemel voerde; dat hemelse gevoelens, hemelse gewaarwordingen, hemelse vreugde, hemelse blijdschap schonk, waardoor het hart werd gereinigd van de liefde tot de zonde, vleselijkheid en wereldsgezindheid, doordat ze iets zoeter te smaken, meer te beminnen en heiliger te genieten hadden. Het zijn die hemelse bezoeken, dat indruipen van de gunst, de goedheid en de genade Gods in de ziel, welke daardoor levend gehouden wordt te midden der dodigheid; haar verzoet te midden van al het bittere; haar schraagt te midden van haar zinken, en haar verhindert te verdrinken, ofschoon zij worstelt met vele wateren. Een vleselijk gemoed heeft geen smaak voor hemelse dingen; geen zoete vreugde in het Woord van God; geen genoegen in de Heere Jezus, zoals Hij zich in het Woord heeft geopenbaard; geen genoegen in de stille overdenkingen der binnenkamer, in het onderzoeken der Schriften; in gemeenschap met God, of zelfs in de omgang met God, of zelfs in de omgang met Gods volk. Er moet een hemels beginsel zijn in de ziel, om hemelse dingen te verstaan, te genieten en er zich in te verheugen. De Heilige Geest moet in ons een nieuw hart, een nieuwe natuur hebben gewerkt, in staat om hemelse dingen te verstaan, te genieten en er zich in te verheugen, daar zij alles in zich bevatten, wat lieflijk en kostbaar voor de ziel is. Zij waren daarom begerig naar een beter Vaderland, dat is, naar een hemelse stad; een stad, die fondamenten heeft, welker Bouwmeester God is; waar lieflijkheden zijn aan Gods rechterhand eeuwig en altoos; waar de zuivere rivier van het water des levens altijd vloeit; waar de boom groeit, waaraan bladeren gevonden worden tot genezing der volkeren; zulk een stad als Johannes beschrijft in het boek der Openbaringen, waar alles gelijk, harmonie en vrede is.

Ps. 119:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN