Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Februari

Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd. Micha 7:9

Het is het gezicht onzer zonden tegen God, dat ons in staat stelt de gramschap des Heeren over ons en onze zonden te dragen. Zo lang wij bezield zijn door een geest van hoogmoed en eigengerechtigheid, morren wij over ’s Heeren wegen, als zijn hand zwaar op ons drukt. Maar laat ons waarlijk gevoelen wat wij zo rechtvaardig verdienen, dan zal alle gemor aanstonds ophouden. Gij moogt morren en somtijds tegen het lot, dat de Voorzienigheid u oplegt, opstaan; maar als gij gevoelt wat gij verdient, zult gij het hardste kruis, u opgelegd, besproeien met tranen van berouw. Zo kunt gij, als gij het gewicht uwer zonden gevoelt, en treurt en zucht, omdat gij tegen God gezondigd hebt, uw handen somtijds met heilige bewondering opheffen over Gods lankmoedige genade, dat Hij zolang geduld met u gehad heeft; dat Hij u niet verpletterd heeft, of uw schuldige ziel ter hel heeft doen varen. Gij zult zien, dat de zwaarste slagen slechts Vaderlijke kastijdingen waren; dat de roede gedoopt was in liefde, en dat het voor uw welzijn en zijn eer was, dat gij gekastijd werdt. Wanneer dit gevoel van verdiende gramschap in de ziel komt, volgen zachtmoedigheid en onderwerping, en zij kan met de Profeet zeggen: ,,Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd.” Gij zoudt de roede niet ontgaan al kondt gij zeggen:

„De roede moog’ een bastaard sparen,
Verdoold in wereld, zonde en lust;
Maar ’t kind niet, dat God zelf wou baren,
Daar dit de roede zelfs nog kust.”

Groot en eeuwig Opperwezen,
zeer te vrezen,
straf mij in Uw gramschap niet!
Toon mij toch, dat Uw kastijden
in mijn lijden
niet uit grimmigheid geschiedt.

Ps. 38:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

Steun © jcphilpot.nl