Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

26 Juni

De Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 1 Korinthe 2:10

De Geest van God, die in een mens woont en diens lichaam tot een tempel maakt, onderzoekt de diepten Gods; want in die diepten is een hemelse schat, naar welke gezocht moet worden tot hij gevonden is. Welke diepten zien wij somtijds in een enkele tekst der Schrift, als opende hij het verstand of sprak hij tot het hart; welk een diepte in het bloed van Christus; hoe het „van alle zonden reinigt”, en zo het van alle zonden reinigt, moet het miljoenen maal miljoenen van de vuilste zonden der vuilste zondaars reinigen. Welk een diepte in zijn bloedende, stervende liefde, die zich zo diep kan overbuigen, om ons zo hoog op te heffen! Welk een liefde in zijn erbarming en zijn medelijden, om zich te geven aan zulke schuldige, lage overtreders als wij zijn! Welk een diepte in de eeuwige raad en de onuitsprekelijke wijsheid Gods, om zulk een plan te beramen als volbracht en aan het licht gebracht werd in de vleeswording en het sterven van zijn lieve Zoon, opdat aldus genade en recht elkander zouden tegemoet komen zonder botsing of twist; elke eigenschap Gods ten volle zou worden geëerd, en toch, dat zij, die de hel verdienden, zouden worden overgebracht in de vreugde des hemels. Welke diepten zijn er ook in ons eigen hart, niet alleen van zonde, maar ook van genade, want ware godsdienst heeft zijn diepte, welke de Geest opspoort en aan het licht brengt. Zo wij dus enig geloof hebben, ligt het zeer diep, want het is verborgen in het hart, en somtijds zó verborgen, dat het bijna, zo niet geheel, buiten het gezicht is. De Geest dan zoekt het op en brengt het te voorschijn. Zo wij dus enige liefde hebben, schiet zij haar wortels in de binnenste schuilhoeken onzer genegenheden en moet daarin gezocht worden; of hebben wij enige hoop, ook zij ligt, gelijk het anker, op de bodem der zee. Daarom moet zij gezocht worden opdat zij moge bewezen worden vast en zeker, en binnen de voorhang bevestigd te zijn.

Waar zou ik uwen Geest ontvliên,
waar zou m’, o Heer, uw oog niet zien?
Al voer ik op naar ’s hemels trans,
daar zijt Gij, daar vertoont G’ uw glans;
al daald’ ik zelfs ter helle neder,
daar vond ik ook uw aanschijn weder.

Ps. 139:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN