Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Hebreeën 13:8

Het oog van ons geloof moet altijd op Jezus gevestigd zijn, want de Persoon van Christus is het grote Voorwerp des geloofs, en als men Hem uit het gezicht verliest, verliest men ook de Weg, de Waarheid en het Leven uit het oog. Is Hij nu niet dezelfde Jezus, die Hij op aarde was ? Hij is verheerlijkt, het is waar, tot een onbegrijpelijke hoogte van heerlijkheid, zodat Johannes, Hem als in een sluier ziende, als dood aan zijn voeten viel. Maar Hij is nu nog dezelfde Jezus, als toen Hij was de Man van smarten en verzocht in krankheid, en daar Hij nog hetzelfde menselijke lichaam heeft, heeft Hij ook hetzelfde tedere, medelijdende hart. Alles wat Hij als Jezus was op aarde, is Hij nog in de hemel. Al die tederheid en zachtmoedigheid, al dat medelijden voor arme en gevoelige zondaren, al die ontferming over de onwetende en over hen, die afgedwaald zijn, al die genade en waarheid, die door Hem kwam, en in Hem werd geopenbaard, al die bloedende, stervende liefde, al dat medelijden met de bedroefde en beproefde, al die macht om door één woord allerlei ziekten te genezen, die alles te boven gaande schoonheid en gelukzaligheid, waarmede Hij hen nabij is, die Hem gezien hebben als de voornaamste onder tienduizend en de gans zeer beminnelijke in het hoogste der hemelen, maar die ook, om zo te zeggen, begiftigd is met de grootste macht, om die te gebruiken, want Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, en dat niet alleen om zijns zelfs wil, maar opdat Hij het Hoofd mocht zijn over alle dingen voor zijn Gemeente.

Dan zou ik voor Uw godd’lijk oog
Uw deugden al mijn leven prijzen
en in Uw naam mijn zang doen rijzen,
mijn handen heffen naar omhoog.
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen,
verzadigd als met vet en smeer.
Mijn mond zou U vol vreugd, o Heer,
verheffen in zijn lofgezangen.

Ps. 63:3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN